Saturday, October 26, 2013

Om konspirationsteorier och källgranskning

Det har kommit till min kännedom att det på olika sidor på nätet florerar ett rykte om att statsministern ska ha köpt sex av en prostituerad i Halland. Polisen ska ha funnit graverande bevis för detta i ett kundregister hos en prostituerad, men såväl massmedia som Polisen har valt att tysta ner historien och inte gräva djupare.

En bra ingång i historien är att läsa Cantwells sågning av historien i en Aftonbladet-krönika för att sedan följa upp med Avpixlats sågning av Cantwells krönika.

Det vi kan säga i korthet är att den enda uppgift som verkar finnas i historien är att texten "Fredrik Reinfeldt - Minister" förekommer i ett anteckningsblock som en prostituerad har använt, och där hon senare skrivit in olika kunduppgifter. Den normala gången för såväl traditionell massmedia som för Polisen är att undersöka uppgiften och se om det finns något som styrker att Reinfeldt haft något samröre med kvinnan. "Vem som helst kan skriva vad som helst i en anteckningsbok och därför undersöker om vi påståendet stämmer innan vi publicerar det", som Cantwell skriver.

Journalister är inte domare och kan gå ut med uppgifter utan att det är "utom allt rimligt tvivel" att någon är skyldig. Likväl krävs någon form av indicier eller bevis som styrker det man går ut med, annars är det bara skvaller.

Konspirationsteoretiker använder oftast en annan metod, nämligen att utgå från en teori (WTC sprängdes med bomber, amerikanerna landade aldrig på månen, statsministern är skyldig) och sedan misstänkliggöra alla uppgifter som pekar åt ett annat håll. En slags omvänd bevisbörda. I stort är det så Avpixlat jobbar, något som också styrks av meningen: "Det finns inget i dessa uppgifter som styrker att statsministern är oskyldig". Ett påstående som är helt befängt, eftersom det tvärtom ska bevisas, eller åtminstone göras troligt, att han är skyldig.

Cantwell beskriver i sin krönika hur deras reportrar granskat fallet, talat med polis och sökt upp den prostituerade utan att vare sig hitta några indicier som pekar på att statsministern är skyldig eller någon som hävdar att så är fallet. Därmed går de inte vidare.

Avpixlat framför inte heller några indicier eller bevis på att statsministern är skyldig, utan angriper och misstänkliggör i stället Cantwells text. Detta sker inte genom att visa att han har fel, utan genom att spekulera i att det kan finnas hål i berättelsen. Även om Avpixlat skulle ha rätt i detta så styrker det inte deras tes på något sätt.

Dessutom är flera av invändningarna väldigt märkliga och bygger på konstiga antaganden. Avpixlatartikeln radar upp ett antal frågetecken som vid en närmare undersökning inte alls behöver vara särskilt konstiga. Här följer dem, med mina kommentarer:

Varför skulle en prostituerad i en traffickinghärva gå på SFI? 
Kanske den märkligaste invändningen. Det finns prostituerade som samtidigt arbetar inom alla möjliga yrken, som samtidigt studerar et cetera. Varför skulle det inte finnas prostituerade som samtidigt läser på SFI? Det här är ju dessutom en uppgift som går att kontrollera för den som så vill.

Var finns kopplingen mellan en anteckning om statsministern och SFI? 

Det här känns också som en mycket konstig invändning. Det naturliga när man läser en språkkurs är väl att man samtidigt lär sig om samhället där språket talas. Namnet på den som leder landet är en ganska naturlig uppgift som borde förekomma.

Varför skulle en anteckning om en SFI-kurs återfinnas i ett kundregister? 

Här har vi en intressant fråga som onekligen kräver ett svar. För att få en mer ingående bild av uppgiften skulle man vilja veta hur registret ser ut i övrigt. Är den i övrigt enbart en samling av kundnamn och betalningar för tjänster eller blandas det med andra anteckningar. Om det förstnämnda är sant är det onekligen mer graverande att statsministerns namn är med, om det sistnämnda är sant är det onekligen inte särskilt graverande alls.
Jag har inte tagit del av förundersökningen själv. Jag har skummat delar av Flashback 300-sidiga tråd om ämnet. Inte världens bästa källa, men till skillnad från Avpixlat-artikeln finns det personer däri som uppger sig att ha gått till källan och kollat. De hävdar att det finns en hel del spridda anteckningar i "registret" som inte är relaterade till prostitution. Jag har inte verifierat detta, men som sagt gäller oskyldig tills motsatsen bevisats.

En annan intressant sak med anteckningen om statsministern är att den följs av anteckningar av väldigt skild art. Först texten "1600 ??????" som vi inte vet vad det handlar om. Sedan två anteckningar med liknande nummer och text som handlar om foto. Därefter namnet och kontaktuppgifter till en person som enligt uppgift ska vara den prostituerades fotograf


Avpixlat hade här kunnat gräva djupare i saken och också ställt kritiska motfrågor till sig själv. Om detta är ett kundregister och statsministerns namn är med, varför finns inga kontaktuppgifter till honom (det är ju oftast själva poängen med ett kundregister)? Vad står egentligen i raden under Reinfeldt och är det på något sätt relaterat till honom eller kan det härledas till något annat? 


Avpixlat berättar inte mer än att det står "Fredrik Reinfeldt - Minister" i en anteckningsbok som också använts till att skriva ner kontaktuppgifter till kunder. Allt de skriver därutöver är i stora drag spekulationer.


Är det inte trots allt mer logiskt att tolka denna uppgift på samma sätt som övriga namnuppgifter i kundregistret?

Det här är en förrädisk fråga, eftersom den i själva verket är ett obestyrkt påstående förklätt till fråga. Var har Avpixlat fått informationen att uppgiften inte tolkats på samma sätt som övriga namnuppgifter i kundregistret? Vad vi vet så har Polisen gått vidare med tolv namn, men hur många som de (likt statsministern) avfört som ointressanta vet vi inte. Inte heller om statsministerns namn har avförts på andra grunder än de övriga namnen. Avpixlat hävdar här någonting som de inte på något sätt belägger.

Senare i texten fortsätter dem med denna typ av löst spekulerande. Att Polisen spanat, avlyssnat och beslagtagit datorer för att avgöra vilka som är misstänkta föranleder Avpixlat att fråga varför de särbehandlat statsministern genom att inte ha beslagtagit hans dator och avlyssnat honom. 


Ser ni tricket? Ingenstans i Cantwells text står det att Polisen har beslagtagit de misstänktas datorer och avlyssnat alla de misstänkta. En minst lika trolig tolkning är att polisen genom att avlyssna, spana och beslagta datorer från den prostituerade och dennes hallick har kunnat utvärdera vem de haft kontakt med och vilka namnuppgifter i registret som de därmed bör gå vidare med. Oavsett vilket så känns det högst sannolikt att Polisen haft mer material än kundboken att använda sig av för att bedöma vilka personer som är intressanta att undersöka. Ingenstans hävdar Polisen att de avlyssnat, spanat och beslagtagit datorer enbart utifrån namn som förekommer i "kundregistret". 


Så den stora frågan är: har Avpixlat något som helst belägg för sitt påstående att statsministern särbehandlats eller spekulerar de bara hej vilt? 


Sedan när blev en prostituerad och hennes hallick trovärdiga uppgiftslämnare och sanningsvittnen i en brottsutredning där de själva figurerar?

Det här är onekligen en vettig invändning och något som Cantwell borde funderat över innan han publicerade krönikan. Är väl dock en intressant uppgift att ingen anklagar statsministern för att ha köpt sex.Det var de huvudsakliga invändningarna som Avpixlat framfört och som inte verkar bära särskilt mycket substans. Det är värt att notera att Avpixlat-redaktionen naturligtvis själva också skulle kunna göra research. Jag väntar med spänning på en artikel som kan visa att statsministerns namn förekommer i något som enbart är ett kundregister, att statsministern särbehandlats av Polisen, eller några andra av de spekulationer som framförs. Men fram till dess att de gjort det så kan det inte betraktas som annat än ogrundade rykten.

Värt att notera är att Avpixlat även i övrigt använder "skyldig till motsatsen bevisats"-logik. I slutet spekulerar de i varför Polisen valt att mörka fallet. En försvårande omständighet för detta resonemang är att anteckningen om Reinfeldt är med i förundersökningsmaterialet som vem som helst kan ta del av. Detta resonerar inte Avpixlat kring utan frågar sig i stället om det varit rent "slarv" som gjort att Polisen "glömt" att sekretessbelägga uppgiften. Några belägg för att Polisen försökt mörka någonting har man dock inte.

Det är inte seriöst.

Friday, January 11, 2013

Att vara nyliberal men ändå inte - min analys av Centerpartiets idéprogram


Det har varit mycket ståhej i media runt förslaget till Centerpartiets idéprogram. Här kommer min korta analys:

Centerpartiet har blivit nyliberalt, hävdar vissa debattörer och skribenter. Det är vi inte alls, säger centerpartisterna, som försvarar sig med att programmet slår fast rätten till sjukvård, utbildning och mycket annat. Det stora problemet är att båda har rätt.

Visst är stora delar av idéprogramsförslaget en beskrivning av vad staten ska garantera sina medborgare. Trygghet, allmän välfärd et cetera. Samtidigt utgår programförslaget från starka ideologiska markeringar, som inte kan beskrivas som något annat än nyliberala. Så här skriver exempelvis idéprogramsgruppen i ett av de inledande styckena:

"Centerpartiet anser att en människas frihet i grunden endast kan begränsas av hänsyn till andra människors lika rätt till frihet. Alla människor ska ha rätt att göra egna livsval så länge de inte skadar någon eller begränsar andra människors frihet." s.6

En människas frihet får alltså endast begränsas av att de inte skadar eller begränsar andras frihet. Något som normalt sett innebär en nattväktarstat. Eller nyliberalism som det också kallas. Inte undra på att media och medlemmar blir förvirrade. Senare i programmet skriver gruppen så här om statens roll:

"Staten finns i grunden till för att försvara människors fri- och rättigheter. Samtidigt kan staten, om den överskrider sina befogenheter, eller tar allt för stora resurser i anspråk, inskränka dessa fri- och rättigheter. Centerpartiet anser därför att staten bör vara så liten som möjligt." (min kursivering)  s.11

Frågan är hur en stat som är så liten som möjligt ska kombineras med en välfärdsstat som garanterar vård, utbildning, omsorg och mycket mer till alla medborgare. Det går inte ihop. Centerpartiets idéprogramsgrupp har i sitt försök att bli "så tydliga som möjligt" drivit den ideologiska beskrivningen till en så extrem nivå att den blivit ett nyliberalt manifesto. Samtidigt har gruppen bevarat många socialliberala inslag från tidiga program, vilket skapat en otydlig röra där ideologi och förslag spretar åt helt olika håll. En sammanfattning av programmet skulle kunna se ut så här.

"Vi i Centerpartiet är i grunden nyliberaler, men råkar samtidigt tycka att staten ska garantera följande saker: fri och allmän sjukvård, fri och allmän utbildning, fri och allmän äldreomsorg, grundläggande levnadsstandard, allemansrätten, goda förutsättningar i alla delar av landet, servicen på landsbygden, jämställdhet mellan kvinnor och män, att förhindra diskriminering, rent vatten, bra luft, en progressiv miljöpolitik, ett levande civilsamhälle samt en del andra saker. Men staten ska samtidigt vara så liten som det bara går."

Den stora utmaningen när det gäller att skriva om programmet handlar därför inte om perifera frågor som månggifte eller arvsrätt, utan om att beskriva partiets ideologi så att den stämmer överens med de värderingar och idéer man i övrigt ger intryck av. För bortom de ideologiska markeringarna är programförslaget socialliberalt, där staten ska finnas till av en mängd olika skäl; för att utjämna förutsättningarna mellan folk genom att tillgodose en allmän välfärd, hindra diskriminering och garantera service på landsbygden, för att föra en aktiv miljöpolitik och för garantera alla en skälig levnadsstandard. Med det följer per automatik att individens frihet kan begränsas till förmån för dessa mål, allt annat vore ohållbart. 

"Vi i Centerpartiet har alltid velat och kommer alltid att vela", ska Gunnar Hedlund en gång i tiden ha sagt. Det nya förslaget till idéprogram är inte annorlunda. Ska Centerpartiet bli tydliga måste "vi är nyliberaler, men..." tas bort och ersättas med en tydlig ideologisk grund som går ihop med partiets värderingar, "vi är socialliberaler, därför att...".